30 listopada 2022 | Karolina Puchała-Rojek

Kolekcja fotografii współczesnej w Muzeum Warszawy

Współczesna sztuka i fotografia stanowią niewielki procent całości zbiorów Muzeum. Dzięki zakupom i darom proporcje te jednak powoli się zmieniają, a twórczość współczesnych artystów staje się coraz istotniejszym elementem budującym kolekcję i tym samym – tożsamość Muzeum Warszawy. 

Fotografia w Muzeum Warszawy
W swojej historycznej odsłonie, jeśli chodzi o liczbę obiektów, fotografia jest jednym z najliczniej reprezentowanych mediów w Muzeum Warszawy. Zbiór ten jest intensywnie wykorzystywany do celów ekspozycyjnych i badawczych. W znacznej części pochodzi on z XIX i z pierwszej połowy XX wieku (do końca lat 50.) i zawiera niemal wszystkie historyczne techniki fotograficzne, zarówno negatywowe, jak i pozytywowe. Charakterystyczna jest tu obecność fotografii wernakularnej: użytkowej i amatorskiej, nie tylko dawnej, z XIX wieku, jak w innych, instytucjonalnych zbiorach fotograficznych, ale też powojennej. Ta część kolekcji jest stale uzupełniana w bardzo przemyślany sposób, np. w ostatnim czasie do zbiorów trafił wybór fotografii ze realizowanego przez Karolinę Gembarę projektu warsztatowego dla osób z doświadczeniem migracji „Nowi Warszawiacy / Nowe Warszawianki”. Uczestnikami byli nie tylko fotografowie i fotografki zawodowe, lecz także amatorzy i amatorki. 

Nowa Warszawa i jej nowa ikonografia
Od wielu lat hasłem przyświecającym kolekcjonowaniu zbiorów fotograficznych w każdym niemal miejskim muzeum historycznym była ikonografia miasta. Punktem wyjścia do rozwoju kolekcji współczesnej pozostaje ikonografia, która jednak interpretowana jest bardzo szeroko. Przedmiotem zainteresowania staje się zarówno nowa – czyli nowopowstająca – Warszawa, jak i jej nieoczywiste przedstawienia. Ważne są zatem nie tylko istotne ze względów historycznych ulice, budynki czy place. Liczy się też zauważenie, że na współczesne pojęcie ikonografii miasta mogą składać się widoki wnętrz budynków mieszkalnych, portrety i zwyczaje ludzi ją zamieszkujących oraz utopijne i symboliczne wizje Warszawy. 

Wieloaspektowo rozumianą ikonografię nowej Warszawy reprezentują m.in. dwa cykle fotograficzne: „Na klatce” Joanny Szpak-Ostachowskiej i „Nowa Warszawa” Jędrzeja Sokołowskiego (kupione dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego). Projekty te korzystają z narzędzi estetyki dokumentalnej i pokazują konkretne miejsca na mapie miasta. Możliwe jest dokładne wskazanie dzielnicy i ulicy – jak w przypadku ujęć Sokołowskiego, czy nawet numeru bloku i piętra, jak w pracach Szpak-Ostachowskiej. W obu cyklach, realizowanych według ściśle określonych zasad jeśli chodzi o kompozycję kadru, miejsca na mapie są tylko punktem wyjścia do szerszej refleksji na temat współczesnych praktyk miejskich. Istotną rolę w obu pełni też przyroda – przez Sokołowskiego pokazana jako granica miasta, ale też obietnica bycia blisko natury dana mieszkańcom nowopowstających osiedli. W projekcie Szpak-Ostachowskiej, rejestrującej zwyczaj wystawiania na korytarze i klatki schodowe roślin doniczkowych, możemy obserwować zieleń udomowioną, która zagarnia przestrzeń wspólną. Podobnie jak u Sokołowskiego jest ona tu namiastką ogrodu i może obrazować pragnienie bycia blisko natury. 

Wprost do tych tęsknot odnoszą się kolaże Jana Dziaczkowskiego z serii „Góry dla Warszawy” – kolejny projekt kupiony dzięki dofinansowaniu ze środków MKiDN. To utopijna wizja stolicy, której naturalne ramy wyznaczają tytułowe góry zmieniające zasadniczo pejzaż miasta i widoki konkretnych miejsc i dające upragnione wytchnienie mieszkańcom metropolii. 

Fotograf warszawski 
W nieoczywisty sposób ikonografię współczesnej Warszawy pokazuje również projekt Antoniny Gugały, o który zbiory Muzeum Warszawy wzbogaciły się w 2022 roku, również dzięki dofinansowaniu przez MKiDN. „Fotograf warszawski” jest dokumentacją witryn stołecznych zakładów fotograficznych, a dokładniej punktów funkcjonujących w mieście w 2016 roku. Podobnie jak w pracach Szpak-Ostachowskiej i Sokołowskiego, również tu każdemu ujęciu można przypisać konkretny warszawski adres. Obok różnorodności miejsc, w jakich mieściły się wtedy zakłady, można dostrzec wielość typografii na witrynach, poznać spektrum usług fotografów zakładowych. Ikonograficzną wartość projektu, wykonanego według konsekwentnie przyjętych zasad, takich jak m.in. fotografowanie w świetle zastanym, w wąskim kadrze, bez przechodniów, dopełnia druga część pracy, tzn. „Fotografie do dyplomu”, czyli portrety autorki wykonane na zamówienie niemal w każdym z zakładów. 

Dzięki konceptualnej części pracy możliwe jest rozpoznanie konwencji portretowania na zamówienie, co pozwala wpisać tę część projektu w kontekst historycznej fotografii wykonywanej w atelier.

Nowi Warszawiacy – nowe Warszawianki
Nowe spojrzenie na pojęcie ikonografii miasta dają również projekty sięgające do tradycji fotoreportażu zaangażowanego, gdzie ulice, place czy życie miejskie to tylko dalekie tło dla pokazania osobistych historii, jak w przypadku cyklu „Ba Lan” Rafała Milacha, częściowo opublikowanego w wydanej przez Sputnik Photos książce At the border. Ten wczesny fotoreportaż Milacha, który towarzyszył swojemu bohaterowi Linhowi zarówno podczas jego pracy na Stadionie Dziesięciolecia, jak i w życiu prywatnym, jest opowieścią o ludziach funkcjonujących na granicy prawa, często bez pozwolenia na pobyt. Pozwala spojrzeć poza centrum nie tylko w sensie urbanistycznym, ale też poza to, co jest stawiane w centrum zainteresowania społecznego, ku obszarom niewidocznym z perspektywy wielkiego miasta. 

Świadome korzystanie przez twórców z konwencji przy jednoczesnym ukazywaniu miasta w wielu obszarach: zwyczajów, społeczności czy zmieniającej się przestrzeni, świadome sięganie do historii i symboli – miasta i kolekcji, stawianie pytań o tożsamość miasta i znaczenie miejskich utopii były elementami wyznaczającymi horyzont kolekcjonowania fotografii współczesnej w Muzeum Warszawy w mijającym roku. 

Uzupełnianie kolekcji fotograficznej o prace wykonywane w roku 2022 możliwe było dzięki darom i zakupom. Zakupy zrealizowano dzięki dofinansowaniu rozwoju kolekcji ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego. Nazwa zadania: Rozwój kolekcji sztuki współczesnej Muzeum Warszawy.

Tekst: Karolina Puchała-Rojek

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego. Nazwa zadania: Rozwój kolekcji sztuki współczesnej Muzeum Warszawy